HP SoftPaq Download Manager 1.0.9.0

HP SoftPaq Download Manager 1.0.9.0

Hewlett-Packard Company – 24,2MB – Shareware
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
HP SoftPaq Download Manager cho phép bạn tải về bản Cập Nhật cho tất cả các máy tính HP trong mạng của bạn cùng một lúc, trong khi HP Wireless Hotspot cho phép bạn chia sẻ kết nối Internet của bạn với lên đến năm hoặc gần đó bạn bè đồng nghiệp.

Tổng quan

HP SoftPaq Download Manager là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Hewlett-Packard Company.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.100 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của HP SoftPaq Download Manager là 4.4.0.0, phát hành vào ngày 16/05/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

HP SoftPaq Download Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 24,2MB.

Người sử dụng của HP SoftPaq Download Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho HP SoftPaq Download Manager!

Cài đặt

người sử dụng 1.100 UpdateStar có HP SoftPaq Download Manager cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản